loading..
股票估值网2018年全年业绩和估值调整前瞻
分类查询:
按股票代码查询:
股票名称 股票代码 行业 最新
报告
每股收
益(元)
营业收入
(百万元)
同比 (%) 净利润
(百万元)
同比
(%)
预期比较

估值调整
每股净资
产(元)
净资产收
益率(%)
每股现金
流量(元)
毛利率
(%)
公告日期
洲明科技 300232 电子 0.53 4,524 49.29 403 58.79 符合-维持     3.11 17.02 0.42 31.48 2019-4-29
老板电器 002508 家用电器 1.40 7,425 5.81 1,328 -5.56 低于-下调     6.37 21.97 1.59 53.52 2019-4-29
信维通信 300136 电子 0.98 4,707 37.04 959 52.01 符合-维持     3.77 26.04 0.62 36.51 2019-4-29
海格通信 002465 通信 0.10 4,070 21.41 222 61.94 超出-上调     3.65 2.64 0.27 37.60 2019-4-29
立讯精密 002475 电子 0.62 35,850 57.06 2,554 77.67 超出-上调     3.77 16.48 0.76 21.05 2019-4-29
思创医惠 300078 电子 0.16 1,295 16.40 130 20.16 低于-下调 2.71 5.95 0.00 42.71 2019-4-29
美亚柏科 300188 计算机 0.27 1,601 19.75 215 -14.38 超出-上调 3.21 8.42 0.09 59.50 2019-4-29
利亚德 300296 电子 0.47 7,701 19.01 1,202 2.89 低于-下调     3.05 15.49 0.32 38.75 2019-4-29
欧菲科技 002456 电子 -0.32 43,043 27.38 -871 -226.62 低于-下调     3.17 -10.14 0.24 12.32 2019-4-29
网宿科技 300017 通信 0.29 6,337 17.96 698 0.44 低于-下调     3.56 8.05 0.30 33.24 2019-4-29
同花顺 300033 计算机 1.10 1,387 -1.62 589 -11.63 超出-上调 6.21 17.63 0.98 89.47 2019-4-29
中天科技 600522 通信 0.63 33,924 25.27 1,930 38.43 超出-上调     6.29 10.01 0.78 14.68 2019-4-29
三安光电 600703 电子 0.55 8,364 -0.35 2,248 -15.28 低于-下调     5.21 10.58 0.82 44.71 2019-4-29
烽火通信 600498 通信 0.68 24,235 15.10 795 0.75 符合-维持     8.56 7.94 0.30 23.26 2019-4-29
欧亚集团 600697 商业贸易 1.37 15,600 11.58 218 -20.76 低于-下调     19.49 7.04 9.90 23.28 2019-4-29
永辉超市 601933 商业贸易 0.09 70,517 20.35 897 -49.56 符合-维持     2.02 4.63 0.18 22.15 2019-4-29
美凯龙 601828 商业贸易 0.72 14,240 29.93 2,566 11.31 低于-下调 11.75 6.15 1.65 66.20 2019-4-29
建设银行 601939 银行 1.02 658,891 5.99 254,838 5.74 符合-维持     7.97 12.80 2.46 38.80 2019-4-29
中科曙光 603019 计算机 0.42 9,057 43.89 272 31.98 超出-上调     5.94 7.11 0.98 18.30 2019-4-29
[1/1] 每页50条 共19条记录 首页 上一页 下一页 尾页
注释:
1、代表该股票的最新分析报告所用财务数据,已更新至2018年全年
2、预期比较与估值调整:将上市公司的实际业绩与此前的预期业绩进行比较,会有三种结果:
3、每股收益/净资产/现金流量的计算公式: 每股收益/净资产/现金流量=(扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润/净资产/经营活动现金流净额)÷报告期末的最新股本。     (因此与上市公司财务报告中的股本加权计算的结果可能会不一致,敬请注意)
4、净资产收益率的计算公式:净资产收益率= 扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润÷净资产

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司  粤ICP备10217250号-1